Foxy & Wooly TH

คุณสมบัติสินค้า:

เมื่อเจ้าของฟาร์มแกะต้องมานั่งปวดหัวกับหมาป่าที่คอยจะมาซุ่มกินแกะของเรา จึงต้องจัดการส่งคนงานไปไล่มัน พร้อมทั้งยังต้องประมูลแย่งชิงเครื่องมือพิเศษมาช่วยเหลือแกะของเรา ท้ายที่สุดใครจะเหลือน้องแกะมากกว่ากัน!

Share

เมื่อเจ้าของฟาร์มแกะต้องมานั่งปวดหัวกับหมาป่าที่คอยจะมาซุ่มกินแกะของเรา จึงต้องจัดการส่งคนงานไปไล่มัน พร้อมทั้งยังต้องประมูลแย่งชิงเครื่องมือพิเศษมาช่วยเหลือแกะของเรา ท้ายที่สุดใครจะเหลือน้องแกะมากกว่ากัน!