Tapestry

คุณสมบัติสินค้า:

เกมแข่งกันสร้างอารยธรรม ตั้งแต่จุดเริ่มของการกำเนิดมนุษย์ โดยแข่งกันพัฒนา 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการสำรวจ ด้านวิทยาศาสตร์ ด้านเทคโนโนยี และด้านการทหาร เพื่อที่จะสร้างอารยะธรรมของตนเองให้เหนือกว่าของคนอื่น อาจจะเน้นพัฒนาด้านใดด้านหนึ่งหรือจะพัฒนาหลายๆด้านพร้อมๆกัน ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปตลอดเวลา

หมวดหมู่ : บอร์ดเกม

Share

เกมแข่งกันสร้างอารยธรรม ตั้งแต่จุดเริ่มของการกำเนิดมนุษย์ โดยแข่งกันพัฒนา 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการสำรวจ ด้านวิทยาศาสตร์ ด้านเทคโนโนยี และด้านการทหาร เพื่อที่จะสร้างอารยะธรรมของตนเองให้เหนือกว่าของคนอื่น อาจจะเน้นพัฒนาด้านใดด้านหนึ่งหรือจะพัฒนาหลายๆด้านพร้อมๆกัน ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปตลอดเวลา