Brass Lancashire

Attribute:

ในช่วงยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมของอังกฤษ เราจะได้รับบทเป็นผู้ประกอบการมาแข่งขันทำกำไรด้วยวิธีการต่างๆ ภายใต้ห่วงโซ่อุปทานของผู้เล่นด้วยกันเอง

Categories : Boardgames

Share