Caylus 1303

Attribute:

เกม Worker placement เกมแรกของโลก เกมแห่งการสร้างเมือง เราจะต้องหาทรัพยากรต่างๆ เพื่อมาสร้างเมืองให้เจริญรุ่งเรืองก่อนใคร

Categories : Boardgames

Share