Citadel Classic ENG

Attribute:

เมื่อเราต้องแข่งขันกันสร้างเมืองให้เสร็จสมบูรณ์เพื่อสร้างความรุ่งเรืองในอาณาจักรของตน เราต้องใช้กลยุทธ์ การเจรจาต่อรอง และเล่ห์เหลี่ยมเพื่อคว้าชัยในครั้งนี้ไปให้ได้ แต่ละรอบผู้เล่นจะได้รับบทบาทใหม่ๆ ในการสะสมทองและสร้างสิ่งก่อสร้าง ตัวละครแต่ละตัวก็มีบทบาทที่แตกต่างกันไป เพราะฉะนั้นเลือกใช้ให้ดี !

Categories : Boardgames

Share