Gizmos TH 2nd

Attribute:

เกมจัดการเครื่องยนต์กลไกต่างๆ เก็บทรัพยากรจากเครื่องแยกพลังงาน แล้วนำไปป้อนให้กับกลไกที่เราสร้างขึ้น ให้ได้ผลิตภัณฑ์ออกมาตามต้องการ แต่จะเป็นไปตามที่เราคาดหวังไว้หรือไม่

Share