Insured

Attribute:

เกม Battle royal กำจัดผู้เล่นออกจนว่าจะเหลือคนสุดท้ายเล่นได้มากสูงสุดถึง 8 คน ปกป้อง Shiedstone ของคุณให้ดี และทำลายของคุ่แข่งซะ

Categories : Boardgames

Share