Kanban EV TH

Attribute:

เมื่อรถยนต์ไฟฟ้าเป็นที่นิยมมากขึ้น เราจึงต้องรับบทบาทดูแลโรงงงานและควบคุมการผลิตดังกล่าว เพื่อที่จะทำกำไรได้สูงสุด เราจะต้องดูแลการผลิต พัฒนาเครื่องยนต์และรีไซเคิลชิ้นส่วนเมื่อจำเป็นเพื่อลดค่าใช้จ่าย !

Categories : Boardgames

Share