Terra Mystica: Merchants of the Seas Expansion

Attribute:

ภาคเสริมจากเกม Terra Mystica ในภาคนี้เพิ่มระบบท่าการค้าขึ้นมาให้ผู้เล่นสามารถส่งออกสินค้าเพื่อทำแต้ม ให้ผู้เล่นมีทางเลือกในการทำแต้มมากยิ่งขึ้น

Categories : Board Games

Share