Game of throne 2nd edition

Categories : Board Games

Share

จำนวนผู้เล่น : 3-6 คน


ระยะเวลาการเล่น : ประมาณ 120-240 นาที

เหมาะสำหรับอายุ : 14 ปีขึ้นไป