7 Wonders : Babel Expansion

Categories : Board Games

Share

จำนวนผู้เล่น : 2-7 คน


ระยะเวลาการเล่น : ประมาณ 45 นาที

เหมาะสำหรับอายุ : 10 ปีขึ้นไป