Naruto Shippuden: The board game

Categories : Board Games

Share

จำนวนผู้เล่น : 2-6 คน

ระยะเวลาการเล่น : ประมาณ 60 นาที

เหมาะสำหรับอายุ : 13 ปีขึ้นไป