CIV:Carta Impera Victoria

Categories : Board Games

Share

จำนวนผู้เล่น : 2-4 คน

ระยะเวลาการเล่น : ประมาณ 20-40 นาที

เหมาะสำหรับอายุ : 8 ปีขึ้นไป