Terraforming Mars: Venus Next

Categories : Board Games

Share

จำนวนผู้เล่น : 1-5 คน

ระยะเวลาการเล่น : ประมาณ 90-120 นาที

เหมาะสำหรับอายุ : 12 ปีขึ้นไป