Terra mystica: Fire and Ice

Categories : Board Games

Share

จำนวนผู้เล่น : 2-5 คน

ระยะเวลาการเล่น : ประมาณ 100 นาที

เหมาะสำหรับอายุ : 12 ปีขึ้นไป